Čl. I
Název a sídlo, působnost a charakter sdružení

1) Název sdružení je: ”ROŠŤÁCI” (dále jen ”sdružení”).
2) Sídlem sdružení je: Americká 1453/36, 35002 Cheb
3) Sdružení je právnickou osobou.
4) Charakter sdružení — sdružení je občanské sdružení založené podle zákona č. 83/1990 Sb.
v němž se sdružují členové na základě společného zájmu.

Čl. II
Cíle činnosti

Cíle sdružení jsou:
— výchovně vzdělávací činnost pro děti, mládež a dospělé
— formování dětí, mládeže a dospělých po fyzické, psychické i sociální stránce, tak aby se kompenzovaly negativní vlivy současné civilizace spojené s kulturním prožíváním volného času
— vytváření podmínek pro aktivní a smysluplné trávení volného času dětí, mládeže a dospělých, a to
organizovaně i neorganizovaně
— zvyšování dostupnosti pohybových aktivit, zajišťování pestré nabídky zájmových činností a programových výchovně vzdělávacích bloků pro všechny věkové kategorie, a tím i zlepšování životního stylu a zdraví společnosti
— soustřeďování a poskytování informací
— organizování nárazových akcí a poskytování dlouhodobých pobytových akcí pro širokou veřejnost,
zejména pro děti, mládež a dospělé.
— organizování činností zaměřených na prevenci sociálně patologických jevů
— získávání finančních prostředků prostřednictvím sponzorů, dobrovolných dárců, státních fondů,
evropských fondů, nadací, členských příspěvků, sbírek, vlastní činnosti i jiným způsobem, tak aby
organizované projekty byly kvalitní z hlediska materiálního zabezpečení a zároveň nebyly pro jejich
účastníky z důvodu finanční náročnosti nedostupné
— účast na se kurzech, školeních a jiných vzdělávacích projektech

Další formy a konkretizaci činnosti stanoví valná hromada

Čl. III
Členství ve sdružení

1) Členem sdružení může být jakákoliv fyzická osoba starší 15 let.
2) Přihlášku ke členství přijímá výbor sdružení. Pro přijetí člena je potřeba souhlas třech
členů výboru sdružení. Členství vzniká dnem přijetí za člena. Dokladem členství je potvrzení
o členství vydané předsedou sdružení.
3) Občanské sdružení zřizuje zájmové útvary kluby, jejichž členové mohou být mladší patnácti let.
Na členy těchto zájmových útvarů se nevztahují práva a povinnosti členů občanského sdružení.
4) Členství zaniká:
— doručením písemného oznámení člena o vystoupení předsedovi sdružení
— rozhodnutím výboru sdružení o vyloučení
— nezaregistrováním se do stanoveného termínu
— úmrtím člena sdružení
— zánikem sdružení
5) Člen má právo:
— účastnit se činnosti sdružení a jeho orgánů a být o této činnosti informován
— účastnit se valné hromady, volit orgány sdružení a být do nich volen (od 18-ti let)
— podílet se na stanovování cílů a forem činnosti sdružení
— předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti sdružení
— obracet se na orgány sdružení s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření
—vystoupit ze sdružení
6) Člen má povinnost:
— dodržovat tyto stanovy a jednat v souladu s cíly sdružení; (svou činností naplňovat cíle sdružení)
— svědomitě vykonávat funkce v orgánech sdružení
— aktivně se podílet na plnění cílů sdružení
— svým jednáním a vystupováním chránit čest a dobrou pověst sdružení
— platit členské příspěvky ve výši stanovené valnou hromadou

Čl. IV
Orgány sdružení

Orgány sdružení jsou:
— valná hromada
— předseda sdružení
— výbor sdružení

Čl. V
Valná hromada

1) Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení; schází se nejméně jedenkrát ročně
2) Valnou hromadu svolává výbor sdružení. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna
alespoň polovina členů sdružení; nesejde-li se usnášeníschopná valná hromada, svolá výbor sdružení
nejpozději do jednoho měsíce, ale ne dříve než za 5 dnů náhradní valnou hromadu, tato je
usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů. Členská schůze přijímá rozhodnutí
hlasováním; pro přijetí rozhodnutí je potřeba souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů, pokud
tyto stanovy neurčí jinak.
3) Valnou hromadu svolá výbor sdružení také, požádá-li o to písemně 1/3 členů sdružení, a to ve
lhůtě do jednoho měsíce, není-li v žádosti uvedena lhůta pozdější.
4) Hlasovací právo je rovné – každý člen má jeden hlas v každém hlasování. Valná hromada
rozhoduje na základě hlasování. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj hlasuje prostá většina
přítomných členů.
5) Valná hromada:
— schvaluje stanovy sdružení a jejich změny, rozhoduje o zániku sdružení; pro přijetí těchto
rozhodnutí je potřeba 2/3 většiny všech členů sdružení
— schvaluje rozpočet, výroční zprávu o činnosti a zprávu o hospodaření za minulé období
— určuje formy a konkretizaci činnosti pro další období
— stanovuje výši členských příspěvků
6) Valná hromada volí:
— výbor sdružení
— kontrolní komisi (3-člennou) s funkčním obdobím jednoho roku

Čl. VI
Předseda sdružení, jednání jménem sdružení

1) Předseda sdružení je statutárním orgánem sdružení; jménem sdružení dále jednají předsedou
písemně pověření členové sdružení. Tyto osoby jednají jménem sdružení samostatně.
2) Předseda je odpovědný za plnění rozhodnutí výboru a plynulý chod sdružení.
3) Předseda uzavírá dohody a smlouvy o pracovních poměrech pro sdružení a rozhoduje o běžných
záležitostech sdružení.
4) Předsedu volí výbor sdružení

Čl. VII
Výbor sdružení

1) Výbor sdružení je minimálně tříčlenný.
2) Členství ve výboru vzniká volbou na valné hromadě.
3) Výbor sdružení řídí sdružení v období mezi zasedáními valné hromady.
Schůze výboru sdružení je volně přístupná členům sdružení. Výbor sdružení:
— na nejbližší schůzi projedná věc, požádá-li o to člen sdružení
— připravuje podklady o činnosti za minulé období, návrh rozpočtu na další období
— zpracovává výroční zprávu
— navrhuje případné změny stanov, cílů a forem činnosti sdružení, aj.
— zpracovává podklady a svolává valnou hromadu
— koordinuje činnost sdružení
— rozhoduje o započetí a ukončení členství
— navrhuje výši členských příspěvku
— výbor volí ze svých členů hospodáře
— je volen na dobu jednoho roku
— výbor volí předsedu
4) Výbor svolává předseda, v případě jeho nepřítomnosti místopředseda nejméně šestkrát
ročně.

Čl. VIII
Zásady hospodaření

1) Sdružení je neziskovou organizací. Případné příjmy budou tvořit dary, dotace, granty, členské
příspěvky a sbírky a budou používány na činnost sdružení.
Sdružení může uzavřít smlouvu o spolupráci s právnickou osobou nebo fyzickou osobou pro finanční zajištění svých aktivit
2) Výdaje sdružení jsou zaměřeny na uskutečňování cílů sdružení v souladu s cíli činnosti podle
těchto stanov a rozpočtem sdružení.
3) Členové sdružení mají nárok na odměny a náhrady za odvedenou práci ve prospěch sdružení.. Návrh na výši odměny podává a schvaluje výbor sdružení. Odměna je provedena formou „dohody
o provedení práce“ popř. jinou formou dle zákoníku práce. Odměna je řádně zdaněna dle § 6 odstavce 1 zákona o daních z přijmu.
4) Za hospodaření odpovídá výbor sdružení, který výsledky hospodaření zveřejňuje ve výroční zprávě.
5) Hospodaření sdružení se řídí obecně závaznými předpisy.

Čl. IX
Majetek sdružení

1) Občanské sdružení nabývá majetek do svého výlučného vlastnictví stejně jako ostatní fyzické a právnické osoby a mohou využít všech právních titulů nabývání vlastnictví.
2) Členovi, který vystoupí z občanského sdružení nevznikají žádné nároky na výplatu podílu hodnoty majetku.
3) Člen se může podílet na majetku občanského sdružení jen v případech upravených stanovami viz. článek X odst. 2.

Čl. X
Okolnosti zániku sdružení

1) Sdružení zaniká:
— dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením z rozhodnutí valné hromady
— pravomocným rozhodnutím Ministerstva Vnitra
2) V případě zániku bude o případném způsobu majetkového vypořádání rozhodovat valná hromada.

Čl. XI
Závěrečná ustanovení

1) Sdružení může na základě rozhodnutí valné hromady vydat vnitřní organizační a jednací řád
sdružení.
2) Řádnými členy sdružení se stávají zakládající členové, jejichž jména a podpisy budou uvedeny
v návrhu na registraci občanského sdružení.
3) První Valná hromada musí být svolána do 120 dnů ode dne vzniku sdružení. Svolává ji přípravný
výbor.
4) Přípravný výbor vede sdružení až do jeho první valné hromady.